ประวัติคลื่นรัก นักพัฒนา FM 96.70 MHz

หน้าหลักสถานีวิทยุ นพค. ๔๔

การประชาสัมพันธ์งานของหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งแรกดำเนินการโดยใช้รถวิทยุกระจายเสียงเคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์ โดยใช้สัญญาณคลื่นความถี่ FM 96.70 MHz ส่งสัญญาณได้ไกล 5 กิโลเมตรจึงทำให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแต่ละพื้นที่ที่มีรถวิทยุกระจายเสียงออกกระจายเสียง ได้รับทราบข้อมูล และภารกิจของหน่วย เมื่อมีงานหรือกิจกรรมก็จะนำรถออกไปประชาสัมพันธ์ บางครั้งบางพื้นที่ที่ไปประสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือบางครั้งมีอุปสรรค์อื่นๆ เช่นด้านเครื่องมือ  ด้านบุคลากร เป็นต้น  ทำให้การประชาสัมพันธ์ด้วยรถวิทยุกระจายเสียงเคลื่อนที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ประวัติคลื่นรัก นักพัฒนา FM 96.70 MHzหน่วยได้จัดสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น และได้จัดทำพิธีเปิด เมื่อวันที่  1 กันยายน 2552  โดยมีท่าน พลเอกเสถียร    เพิ่มทองอินทร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งปัจจุบันสถานีวิทยุได้มีการกระจายเสียง โดยใช้สัญญาณคลื่น FM 96.70 MHz “ คลื่นรัก  นักพัฒนา ” เสาส่งสัญญาณสูง  30  เมตร  ส่งสัญญาณได้ไกล  15  กิโลเมตร ทำให้พื้นที่ในการรับฟังครอบคลุมไปไกลได้เพิ่มขึ้น แต่ในบางครั้งก็ยังคงนำรถวิทยุกระจายเสียงออกไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ จึงทำให้ มีผู้ฟังติดตามรับฟัง และรู้จักหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 มากขึ้น

ผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปจะตอบรับการฟัง โดยหน่วยฯ ได้จัดให้มีการตอบรับทางโทรศัพท์ และผู้ดำเนินรายการจะสอบถามกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินรายการ และผลการรับฟังรวมไปถึง สถานการณ์โดยทั่วไป ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีต่อประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากน้อยแค่ไหน โดยทางผู้ดำเนินรายการจะใช้วิธีในการถามตอบ เพื่อต้องการหาข้อมูลในทางลับ เมื่อหน่วยฯมีกิจกรรม เช่น การออกชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ทางหน่วยฯได้นำรถโมบาย ได้จัดรายการให้ประชาชนและเด็กได้ศึกษา เพื่อไปเป็นข้อมูลในการเรียนการสอน

ประวัติคลื่นรัก นักพัฒนา FM 96.70 MHzในปัจจุบัน หน่วยงานราชการจะส่งข้อมูลข่าวสารมาให้ทางสถานี ช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในด้านข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐ

ด้านประชาชน หน่วยได้ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น งานบุญ งานบวช งานแต่ง งานแสดงความยินดี ฯลฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานกับประชาชนได้อีกด้วย และยังเป็นการให้ประชาชนได้รู้จักหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ อายุตั้งแต่  5  ปีขึ้นไป โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนโดยทั่วไปอย่างดี โดนหน่วยฯได้จัดตัวแทน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบการปฏิบัติงานของหน่วย ตลอดถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ตำรวจทุ่งยางแดง , ฉก.25  , โรงพยาบาลทุ่งยางแดง , อบต.น้ำดำ , โรงเรียนบ้านน้ำดำ , โรงเรียนศาลาฟี และ สทสพ.105 เป็นต้น

พื้นที่ในการส่งกระจายเสียงวิทยุ (คลอบคลุมทั่วพื้นที่)

1. พื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี
2. พื้นที่  อ.มายอ  จ.ปัตตานี
3. พื้นที่ อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี
4. พื้นที่ อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี
5. พื้นที่ อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี
6. พื้นที่ อ.กะพ้อ  จ.ปัตตานี

พื้นที่ในการส่งกระจายเสียงวิทยุ (คลอบคลุมบางส่วนของพื้นที่)

1. พื้นที่  จ.ยะลา
2. พื้นที่ อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี
3. พื้นที่ อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี
4. พื้นที่ หนองจิก  จ.ปัตตานี
5. พื้นที่ อ.เมือง  จ.ปัตตานี
6. พื้นที่  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี
7. พื้นที่  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี
8. พื้นที่  อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี

ข้อมูลการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเคลื่อนที่ นพค.44 สนภ.4 นทพ.

1. สถานการณ์โดยทั่วไป
   1.1 สถานการณ์ภูมิอากาศ  มีฝนฟ้าคะนองหนักถึงหนักมาก ทำให้บางครั้งมีอุปสรรคในการส่งคลื่นกระจายเสียง
   1.2 สถานการณ์ด้านภาษา เนื่องจากกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่ที่ใช้ภาษาถิ่น ซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุ 50  ปีขึ้นไป  จะพูด และฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจ

2. การดำเนินงาน
   นพค.44 สนภ.4 นทพ.  ได้เชิญหน่วยราชการ เช่น นพค.44 สนภ.4 นทพ. , ตำรวจทุ่งยางแดง ฉก.25  , โรงพยาบาลทุ่งยางแดง , อบต.น้ำดำ , โรงเรียนบ้านน้ำดำ , โรงเรียนศาลาฟี และ สทสพ.105

3. ผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุ
   กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปจะตอบรับการฟัง โดยหน่วยฯ ได้จัดให้มีการตอบรับทางโทรศัพท์ และผู้ดำเนินรายการจะสอบถามกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินรายการ และผลการรับฟังรวมไปถึง สถานการณ์โดยทั่วไป ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีต่อประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากน้อยแค่ไหน โดยทางผู้ดำเนินรายการจะใช้วิธีในการถามตอบ เพื่อต้องการหาข้อมูลในทางลับ เมื่อหน่วยฯมีกิจกรรม เช่น การออกชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ทางหน่วยฯได้นำรถโมบาย ได้จัดรายการให้ประชาชนและเด็กได้ศึกษา เพื่อไปเป็นข้อมูลในการเรียนการสอน และในโอกาสเดียวกัน เมื่อถึงงานวันเด็ก หน่วยฯก็ได้นำรถโมบายให้ ประชาชนรวมทั้งเด็กและอาจารย์ ร่วมกันจัดรายการ เพื่อเป็นการแสดงออก แบบมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยฯกับภาครัฐ

4. การวางแผนที่ตั้งของสถานีวิทยุ
   นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มีการวางแผนในการตั้งรถโมบาย ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM คลื่นความถี่  96.70  MHz กำลังส่ง 300 วัตต์  อยู่ใกล้กับ บก.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ซึ่งง่ายต่อการ รปภ. พื้นที่ส่งกระจายเสียง หน่วยฯ ได้จอดรถโมบาย เป็นสถานที่โล่งแจ้ง ซึ่งสามารถส่งคลื่นความถี่ไปได้ไกล

5. กลุ่มเป้าหมาย
   ประชาชนในพื้นที่ อายุตั้งแต่  5  ปีขึ้นไป โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนโดยทั่วไปอย่างดี โดนหน่วยฯได้จัดตัวแทน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบการปฏิบัติงานของหน่วย ตลอดถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ตำรวจทุ่งยางแดง , ฉก.25  , โรงพยาบาลทุ่งยางแดง , อบต.น้ำดำ , โรงเรียนบ้านน้ำดำ , โรงเรียนศาลาฟี และ สทสพ.105 เป็นต้น

ประวัติคลื่นรัก นักพัฒนา FM 96.70 MHz ประวัติคลื่นรัก นักพัฒนา FM 96.70 MHz ประวัติคลื่นรัก นักพัฒนา FM 96.70 MHz

 

ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม