พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดรถผลิตประปาสนาม 1 คัน รถสัมภาระ 1 คัน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ 7 ม.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดรถผลิตประปาสนาม 1 คัน รถสัมภาระ 1 คัน รยบ.ขนาดเล็ก 1 คัน พร้อมกำลังพล ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยผลิตน้ำแจกจ่ายราษฎร จำนวน 1,000 ขวด (ขวดละ 600 มล.) ถังน้ำ 60 ใบ (ขนาดความจุ 20 ล.) และยาสามัญประจำบ้าน 60 กล่อง ให้กับผู้ประสบภัย ม.1 และ ม.4 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จว.ปน. มีราษฎรได้รับประโยชน์ 76 ครัวเรือน

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม