หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ กับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

หน้าหลักการจัดการความรู้


“หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ กับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ” จะเป็นภารกิจท้าทายของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้กำลังพลทั้งระบบ ได้นำกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Managenent Proeess) มาใช้ในการบริหารจัดการหน่วย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อันจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ จากการใช้ความรู้ที่มีอยู่ และประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ พัฒนาจนกลายเป็นนวัตกรรม ส่งผลให้ภารกิจของหน่วยมีศักยภาพสูงสุดตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร ประชาชน เพื่อสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ชุมชน พื้นที่อย่างยั่งยืน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ กับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ กับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ กับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ กับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

 

ภารกิจ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง