งานพัฒนาหน่วย

หน้าหลักงานพัฒนาหน่วย


งานพัฒนาหน่วยเป็นภารกิจที่พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาด้านกำลังพล และโครงสร้างหน่วย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ กำลังพลในองค์กรเพื่อให้เกิดความพร้อมในศักยภาพของกำลังพลและหน่วยสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างมีความสุข

ในห้วงตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๑ – ๓๐ ก.ย.๕๒ ทางหน่วยได้มีภารกิจในการพัฒนาหน่วยดังนี้

๑. บก.นพค.๔๔
ได้มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและเพิ่มเติมพื้นที่การทำงานใหม่ ให้สอดรับกับภารกิจ และกำลังพลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม                                        ใหม่

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

 

- ปรับย้ายพื้นที่ห้องผู้บังคับหน่วย

เดิม                                        ใหม่

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

 

- เพิ่มห้องรองผู้บังคับหน่วย จากเดิมไม่ได้จัดการให้เป็นสัดส่วน

ใหม่

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

 

- ปรับเปลี่ยนและสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ให้เป็นสัดส่วน ไม่แออัด และสวยงาม

เดิม                                        ใหม่

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

 

- ขยายปรับปรุงห้องประชุมให้กว้างขวางเหมาะสมกับการรับรองการประชุมในวาระต่างๆ ทั่วไป และวาระพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยจัดสร้างเป็นห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นสถานที่ ที่กำลังพลภาคภูมิใจ

เดิม

งานพัฒนาหน่วย

ใหม่

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

 

- ปรับขยายห้องรับรองให้ใหญ่กว้างขวาง สะดวกสบาย สวยงาม เพื่อรับรองผู้มาเยี่ยมเยียน หน่วย เนื่องจากหน่วยมีที่ตั้งที่สามารถสำนวยความสะดวกด้านเฮลิคอปเตอร์ ทำให้บางครั้งจักต้องรับรองผู้ที่มีภารกิจมาใช้พื้นที่ของหน่วย

เดิม

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

ใหม่

งานพัฒนาหน่วย

งานพัฒนาหน่วย งานพัฒนาหน่วย

 

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง นพค.๔๔ คลื่นรักนักพัฒนา
เดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยเป็นสถานีวิทยุแบบเคลื่อนที่ ที่ทำให้มีข้อจำกัด ในการสื่อสาร ดังนั้นหน่วยจึงจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง นพค.๔๔ คลื่นรักนักพัฒนา ความถี่ ๙๖.๗๐ MHz ขึ้นอย่างถาวรในหน่วย โดยใช้พื้นที่ด้านหลัง บก.นพค.๔๔ เป็นที่ตั้งสำนักงาน

๓. อาคารสื่อสารและสารสนเทศ
เดิมห้องสื่อสารมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ภายในห้องประชุม จึงได้มีการจัดสร้าง สำนักงานอาคารสื่อสารและสารสนเทศ ขึ้นใหม่ด้านหลัง บก.นพค.๔๔ เพื่อรองรับภารกิจการสื่อสารและสารสนเทศ ที่ขยายเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน

๔. การปรับภูมิทัศน์ภายในหน่วย
สภาพหน่วยเป็นหน่วยสนามที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีสภาพพื้นดินเดิมเป็นป่าพรุ ทำให้มีการยากลำบากในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จึงได้มีการปรับภูมิทัศน์ ภายในหน่วย นพค.๔๔ ใหม่ ให้มีความเป็นระเบียบ สะดวก สบาย สวยงาม และน่าอยู่เพื่อให้กำลังพลมีสภาพจิตใจที่ดี

ห้องสุขา มีการดำเนินการปรับปรุงให้มีความเป็นสัดส่วน สะดวก สะอาด สบาย และสร้างเพิ่มห้องสุขาสำหรับผู้บังคับบัญชาใหม่

๕. โรงจอดเครื่องจักรกล
จากสภาพเดิมด้านหน้าโรงจอดเครื่องจักรกล มีสถาพพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขังจึงมีการปรับสภาพ พื้นที่ด้วยการถมและบดอัดพื้นที่ด้วยดินลูกรัง

๖.โรงเก็บ สป.๓
เดิม สป.๓ ใช้พื้นที่เก็บอยู่ในบริเวณโรงจอดเครื่องจักรกล ซึ่งทำให้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย จึงได้มีการก่อสร้างโรงเก็บ สป.๓ ขึ้นใหม่เพื่อรองรับภารกิจด้าน สป.๓ ทั้งหมดทำให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๗.ได้มีการพัฒนาระบบสำนักงานในด้านต่างๆดังนี้

   ๗.๑ จัดซื้อโน้ตบุคสำหรับสำนักงาน จำนวน ๑๔ เครื่อง

   ๗.๒ จัดเพิ่มระบบสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้มีประสิทธิภาพ ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
   (เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตจาก ๒ MB เป็น 3 MB)ในการรองรับภารกิจด้านการสื่อสารและสารสนเทศ

   ๗.๓ จัดหาเครื่องพิมพ์พร้อมถ่ายเอกสารโดยใช้รวมการ

๘.ระบบสวัสดิการการศึกษา
ได้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการการศึกษา แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง นพค.๔๔

๙.ระบบพัฒนาศักยภาพกำลังพล
  
๙.๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   ด้วยทหารต้องดำรงไว้ซึ่งภารกิจ “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ดังนั้นหน่วยมีการฝึกปฏิบัติ
   ให้กำลังมีการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการ

   - การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวัน

   - การกล่าวคำปฏิญาณตน ดังนี้ “ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้ จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา
   เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ
   เราต้องสละชีพเพื่อชาติ”

   - สวดมนต์และแผ่เมตตา

   - ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

เพลงสรรเสริญพระบารมี
ข้าวรพุทธเจ้า  เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล  บุญญดิเรก
เอกบรมจักริน  พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง  เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา  ปวงประชาเป็นสุข

ศานต์
ขอบันดาล  ธ ประสงค์ใด
จงสฤษฏ์ดัง  หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย  ชโยฯ

บทเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
(หญิง) อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย
(ชาย) เหล่าประชา คารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย
บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ
ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา
(หญิง) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ
มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา
(ชาย) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา
ชาติไทย นับว่าโชคดี
(ชาย-หญิง) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

   - น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้กำลังพลรับฟังเป็นประจำ
   เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน

   - ผบ.นพค.๔๔ ชี้แจงการปฏิบัติให้กำลังทราบเป็นระยะๆ เพื่อการทำความเข้าใจร่วมกัน
   อันจะสร้างความสัมพันธ์ชั้นดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

   ๙.๒ หน่วยได้มีการพัฒนาศักยภาพกำลังพล เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งระเบียบวินัย
   พละกำลัง เทคนิคการสู้รบ ความเชี่ยวชาญชำนาญในภารกิจ

   ๙.๓ หน่วยได้พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้กำลังพลได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
   การจัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน บันทึกบัญชี รายรับ – รายจ่าย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
   โดยมีหัวหน้าสายงานแต่ละสายเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล รณรงค์ให้มีการใช้จักรยาน
   เพื่อประหยัดพลังงานในหน่วยงาน เป็นต้น

 

ภารกิจ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง