โครงสร้างหน่วยตามโครงสร้างการจัด อฉก.๒๑๖๐ (๑ เม.ย.๕๒)

โครงสร้างหน่วย


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ มีการจัดโครงสร้างหน่วยตามโครงสร้างการจัด อฉก.๒๑๖๐ (๑ เม.ย.๕๒)
ซึ่งบรรจุตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ นพค.๔๔ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วย ดังนี้

โครงสร้างหน่วย
-หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔
        -กองบังคับการ
                -แผนกธุรการ/กำลังพล
                -แผนกยุทธการและการข่าว
                -แผนกส่งกำลังบำรุง
                -แผนกกิจการพลเรือน
                -แผนกการเงิน
        -หน่วยช่างพัฒนา
                -กองบังคับการหน่วยช่างพัฒนา
                -ชุดปฏิบัติงานช่าง
                         -ชุดปฏิบัติการลาดยาง
                         -ชุดปฏิบัติการสร้างเส้นทาง
                -ชุดพัฒนาแหล่งน้ำ
                -ชุดสนับสนุนงานช่าง
                         -ชุดก่อสร้างอาคาร
                         -ชุดก่อสร้างระบบประปา
        -หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
                -กองบังคับการหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
                -ชุดพัฒนาการเคลื่อนที่
                -ชุดส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์
                         -ศูนย์การเรียนรู้ นพค.๔๔ทุ่งยางแดง
                         -ศูนย์การเรียนรู้ นพค.๔๔ทุ่งสง
                -ชุด ปจว. ปชส.
                -ชุดผสมเทียม
        -หน่วยบริการสนับสนุน
                -กองบังคับการหน่วยสนับสนุน
                -ตอนยานยนต์และซ่อมบำรุง
                -ตอนเสนารักษ์
                -ตอนสารสนเทศและการสื่อสาร 
                -ตอนบริการ
                -ตอนคลังสิ่งอุปกรณ์