พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

สรุปผลงาน ปี ๒๕๕๒

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

ในห้วงตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  รอบ ๑ ปีที่ผ่านมา นพค. ๔๔  งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ  โดยภาพรวมสรุปดังนี้

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม