พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

๘.งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-รายละเอียด


งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ เป็นแผนงานให้ความช่วยเหลือประชาชน  ชุมชน  พื้นที่ในจังหวัดปัตตานียามประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากจากเหตุต่าง ๆ เช่น  ภัยเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ภัยธรรมชาติ  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ภัยแล้ง  เป็นต้น  โดยความรับผิดชอบในรูปแบบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ (ศบภ.นพค.๔๔)  เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  เหมาะสมกับเหตุการณ์และพื้นที่  เช่นการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  งานสงเคราะห์เด็กยากจน  เป็นต้น  ซึ่งหน่วยมีความมุ่งเน้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเป็นประชาชนของประเทศไทย  ที่จะได้รับความช่วยเหลือในพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมกัน

๘.งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ ๘.งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ ๘.งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ

๘.งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม