พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

๖.งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-รายละเอียด


งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นงานที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ ร่วมเข้าสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของประชาชน  ชุมชน  พื้นที่  ในจังหวัดปัตตานี  ตามวาระเร่งด่วน  ตามวิถีชีวิตของชุมชน

ด้านการศึกษามุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเสริมให้แก่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ทั้งโรงเรียน  สถาบันปอเนาะและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน  เพื่อให้เยาวชนมีทัศนคติต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้ออาทรและมีความสุข  เช่น  การสร้างอาคารเรียน  การปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน  การจัดสร้างห้องสมุด  การมอบทุนการศึกษา  การจัดหาอุปกรณ์การเรียน  การจัดหาอุปกรณ์กีฬา  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  การส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพในอนาคต  เป็นต้น

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน  ชุมชน  พื้นที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  เพื่อให้วิถีชีวิตของราษฎรที่ยึดมั่นในหลักศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง  ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข  ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนที่มีความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งอยู่อย่างมีความแตกต่างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งอยู่อย่าง  มีความแตกต่างแต่ไม่มีความรู้สึกแตกแยก  เช่น  การสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่  การสร้าง  การพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  การเข้าร่วมกิจกรรมภายในพื้นที่  เป็นต้นดหาอุปกรณ์การเรียน  การจัดหาอุปกรณ์กีฬาระเร่งด่วน

๖.งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๖.งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๖.งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

๖.งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-สรุปผลงาน

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-กิจกรรม