พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

๔.งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ

งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ-รายละเอียด

 
           งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการเป็นงานเพื่อสร้างความเจริญทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ  ให้แก่ประชาชน  ชุมชนและพื้นที่  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยกันทำ  ช่วยกันรักษาดูแลพัฒนาหมู่บ้าน  ชุมชน  พื้นที่ให้เป็น “ชุมชนน่าอยู่”  คือมีสภาพแวดล้อมดี  สะดวก  สะอาด  งดงาม  ปลอดภัย  และ “ชีวิตมีสุข”  คือราษฎรมีสุขอนามัยที่ดี  ปราศจากโรคภัย  เช่น  การสร้างศาลาประชาคม  การจัดทำสนามกีฬา  การจัดทำสนามเด็กเล่น  การสร้างศาลาริมทาง  การสร้างหอกระจายข่าว  ระบบประปาหมู่บ้าน  โครงการบ้านสวยงาม  เป็นต้น

๔.งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ ๔.งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ

 

งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ-สรุปผลงาน

งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ-กิจกรรม