พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ

งานพัฒนาแหล่งน้ำ-รายละเอียด

 
           งานพัฒนาแหล่งน้ำเป็นงานเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีน้ำใช้ทั้งในการอุปโภคบริโภค  การทำการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและอื่น ๆ อย่างเพียงพอ  โดยมีการดำเนินงานที่หลากหลายรูปแบบวิธี  ไม่ว่าจะการขุดหรือลอกแหล่งน้ำ  การขุดเจาะบ่อบาดาล  การก่อสร้างและจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ  สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  ฝายน้ำล้น  คลองส่งน้ำ  ระบบประปาของชุมชนและอื่น ๆ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากและไว้ใช้ได้นานขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังจากภาวะฝนตกหนักน้ำท่วม  โดยคำนึงถึงการจัดการไม่ว่าจะจัดหาน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่  ความต้องการของประชาชนและชุมชน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มของประชาชน  ชุมชนพื้นที่ต่อการจัดการทรัพยากรน้ำของตนเองเพื่อให้เกิดการมีน้ำใช้และแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำอย่างยั่งยืน

๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ ๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ ๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ ๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ ๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ ๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ ๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.งานพัฒนาแหล่งน้ำ

 

งานพัฒนาแหล่งน้ำ-สรุปผลงาน

งานพัฒนาแหล่งน้ำ-กิจกรรม