พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม

งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม-รายละเอียด

 
           งานพัฒนาเส้นทางคมนาคมเป็นแผนงานสนับสนุนการสร้างทาง หรือซ่อมปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.๔๔  คือ  เส้นทางในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน  เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน  หรืออื่น ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกของการคมนาคม  และการติดต่อระหว่างกัน  ความสะดวกในการประกอบอาชีพ  นำมาซึ่งการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ สู่ประชาชน  ชุมชนและพื้นที่

งานการสร้างหรือซ่อมปรับปรุงเส้นทางของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔  ดำเนินการโดยกำลังพลที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการดำเนินงานโดยมีการสำรวจ  การวางแผน  วิเคราะห์ตามความเหมาะสมของพื้นที่  การประเมินงบประมาณค่าใช้จ่าย  การดำเนินการโดยยึดประชาชน  ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  การติดตามและประเมินผลการใช้เส้นทางเมื่อภารกิจสำเร็จ  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ทุก ๆ ฝ่าย  โดยเฉพาะประชาชนผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆ

๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม ๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม ๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม

๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม ๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม ๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม

๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม ๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม ๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม

๑.งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม

 

งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม-สรุปผลงาน

งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม-กิจกรรม