พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

ภารกิจ ๘ แผนงานหลัก

หน้าหลักภารกิจ ๘ แผนงานหลัก


ภารกิจ  ๘  แผนงานหลักมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

งานพัฒนาเส้นทางคมนาคม

งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

งานพัฒนาแหล่งน้ำ

งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ

งานด้านสาธารณสุข

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ