ประวัติหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔

แนะนำหน่วย

            หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดิมมีชื่อเรียกว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ นครศรีธรรมราช ชื่อย่อ นพค.นศ. โดยจัดตั้งตามคำสั่งหน่วยปฏิบัติการที่ ส.๒๗ การจัดตั้งเริ่มแรกมีสำนักงานอยู่ที่ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(กรป.กลาง) สนามเสือป่ากรุงเทพมหานคร และได้เคลื่อนย้ายมาตั้งฐานพัฒนาการเคลื่อนที่ชั่วคราว ณ บริเวณวัดควนไม้แดง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ฐานได้ย้ายที่ตั้งหน่วยใหม่โดยเช่าที่ดินป่าสงวนของกรมป่าไม้ในเนื้อที่ จำนวน ๑๑๗ ไร่ ณ บ้านควนไม้แดง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พิกัด NK ๖๘๓๐๓๖ เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี

            หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่นครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๗ (นครศรีธรรมราช) กรป.กลาง หรือ นพค.๕๗(นศ.) กรป.กลาง ต่อมาตามคำสั่ง กรป.กลาง(เฉพาะ) ที่ ๓๐๑๖/๓๐ ลงวันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ได้ให้เปลี่ยนชื่อหน่วย นพค.๕๗(นศ.) กรป.กลาง เป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ มีชื่อย่อคือ นพค.๔๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นต้นมา โดยมีภารกิจความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ต้นปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งลอบสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐ การลอบฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ การทำลายทรัพย์สิน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและหน่วยงานราชการในวงกว้าง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ จึงได้รับคำสั่งให้เคลื่อนย้ายหน่วยพร้อมกำลังพล เครื่องจักร ยานพาหนะและอื่นๆ เข้ามาปฏิบัติภารกิจ บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีที่ตั้งในบริเวณ บ้านวังกะพ้อ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จัดตั้งเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ (ส่วนหน้า) หรือ นพค.๔๔ (สน.) ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗

            เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔  ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ จากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ (ส่วนหน้า) จาก อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มาร่วมกันที่ บ้านนัดฆอมิส ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบัน