วิสัยทัศน์/นโยบาย ผบ.นทพ.

วิสัยทัศน์/นโยบาย ผบ.นทพ.

วิสัยทัศน์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มีความรักสามัคคีในองค์กร กำลังพลอยู่อย่างมีเกียรติ มีสวัสดิการที่ดี และมีความสุขส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาล ส่วนราชการทหาร พลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ของพลเอก สมหมาย  เกาฏีระ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

“.....การพัฒนาชนบท เป็นงานสำคัญ เป็นงานที่ยากเป็นงานที่ต้องทำด้วยความสามารถ ด้วยความฉลาด ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มุ่งหมายหากินด้วยวิธีใด ๆ  ใครอยากหากินขอให้ลาออกไปทำการค้าดีกว่า เพราะทำผิดไปแล้ว บ้านเมืองล่มจมและเมื่อบ้านเมืองล่มจมแล้ว เราก็อยู่ไม่ได้ เท่ากับเสียหมดทุดอย่าง.....”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒

นโยบายทั่วไป หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะต้องยึดมั่นต่อการปฏิบัติราชการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  ๕ ประเด็นคือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  อย่างสมพระเกียรติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ และจะสนับสนุนการดำเนินการโครงการพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบบันพระมหากษัตริย์คงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และคงเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในมิติต่างๆ ของความมั่นคง โดยใช้ศักยภาพในรูปแบบของแผนงานการพัฒนาที่มีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ และเสริมสร้างให้มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหา สามารถพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาจะส่งผลให้คน ชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังทุกภาคส่วนพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ ตลอดจนใช้ศักยภาพที่มีอยู่สนับสนุนกำลังรบ ทั้งด้านพื้นฐานทางกายภาพที่สนองต่อการป้องกันประเทศ ด้วยการปฏิบัติอย่างบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อม และนำศักยภาพที่มีอยู่เข้าร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ การสนับสนุนส่นราชการอื่น อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การช่วยเหลื่อผู้ประสบสาธารณภัย เป็นต้น

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ทั้งด้านประสิทธิภาพ โดยปรับระบบการทำงานให้มีมาตรฐาน มีการพัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร ตลอดจนพัฒนาด้านการบริการ การบริหาร การพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการสารสนเทศ โดยดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ที่จะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และมุ่งผลสัมฤทธิ์