พระบรมราโชวาท

เทิดทูนเหนือเกล้า

 

“.... ทหารนั้น มิใช่จะมีหน้าที่ใช้ศัสตราวุธทำสงครามประการเดียว  หากยังต้องปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือน คือ ใช้ความรู้ ความคิด จิตวิทยา และความเฉลียวฉลาด ซึ่งอาจรวมเรียกว่าอาวุธทางปัญญาเข้าปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจ ที่จะสร้างความดี ความเจริญ ความมั่นคง ให้แก่ตน
เองและส่วนรวมอีกประการหนึ่งด้วย....”

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ
และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖

พระราชดำรัสขององค์พ่อหลวงแห่งแผ่นดินไทย อันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาต่อทหารรั้วของชาติ ในนามของทหาร ....นักรบสีน้ำเงิน จักได้ปฏิบัติภารกิจเต็มกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด เพื่อตอบสนองพระบรมราโชวาทและจักได้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไป

 
 

ภาพ-กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง