โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ม.๓ ต.ลูโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 

โรงเรียนธรรมพิทยาคาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ประวัติความเป็นมา
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน บ.สาลาใหม่ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อปี ๒๕๓๖ เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการพระราชดำริฯ ในขณะนั้นมีโต๊ะครูโรงเรียนจรรยาอิสลามได้เข้าเฝ้ารับเสด็จด้วย จึงได้ขอพระราชทานให้พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมโรงเรียนจรรยาอิสลาม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงเรื่องการศึกษาของเด็กในถิ่นทุรกันดาร ทรงรับโรงเรียนจรรยาอิสลามไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดี มีความรู้ด้านศาสนา วิชาสามัญและวิชาชีพทรงส่งเสริมให้เด็กได้รับการดูแลและเติมเต็มในสิ่งที่ดีงาม ทำให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          ปี ๒๕๔๗ สำนักโครงการส่วนพระองค์ฯ สุ่มสำรวจและติดตามข้อมูลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าศึกษาต่อ  จำนวน ๒ โรง ร่วมกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้และพบว่า ทั้ง ๕ โรงเรียนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย เมื่อจบการศึกษาหากไม่ได้ศึกษาต่อ ก็ต้องออกไปประกอบอาชีพทำสวน รับจ้าง ไปใช้แรงงานในประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางสำนักงานโครงการจึงร่วมกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หาแนวทางสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไป
         โรงเรียนธรรมพิทยาคาร เดิมชื่อโรงเรียนดารุลฮาดิซ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ได้เข้ามาสำรวจและพบว่ามีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้เข้าศึกษาต่อในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง
จากวันนั้นถึงวันนี้ โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทำให้เด็กๆ และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่คณะครูและนักเรียนที่พระองค์ทรงรักและเมตตา ทรงตรากตรำพระวรกายมาโดยตลอดเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทางโรงเรียนตระหนักและถือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องให้โครงการของพระองค์ท่านประสบผลสำเร็จให้จงได้ โดยถือว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ การสร้างชาติต้องเริ่มที่เด็ก การสร้างเด็กคือการสร้างชาติ”

           หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๕ นาย ออกชุดปฏิบัติภารกิจ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านกูวิง ในห้วงเดือน มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในขณะปฏิบัติภารกิจได้มีนักเรียนและคุณครูได้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีเยี่ยมโดยหน่วยฯได้สนับสนุนโครงการดังต่อไปนี้

 

๑. สร้างโรงเลี้ยงพันธุ์ไก่พื้นเมือง

 

 

๒.สร้างโรงปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ

 

 

๓. สร้างโรงเลี้ยงเป็ดไข่

 

 

๔. สนับสนุนพันธุ์แพะพันธุ์เนื้อ

 

 

๕.สร้างโรงเพาะเห็ด

  

 

๖.สนับสนุนพันธุ์ปลา

 

 


๗.สร้างสนามบาสเกตบอล ( ลานอเนกประสงค์ )

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างอื่นๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งยางแดง)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งสง)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นทพ.บก.ทท.