โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.๒ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 

 

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


          โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา เดิมชื่อว่า โรงเรียนคลองหินอิสลามวิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่งที่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เข้ามาสำรวจและพบว่ามีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้เข้ามาศึกษาต่อในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง เด็กๆเหล่านี้มาจากครอบครัวที่ยากจน ขณะนั้นโรงเรียนสอนเฉพาะวิชาศาสนาอย่างเดียว โดยมีนายหะยีดอเลาะ อาบูกา เป็นโต๊ะครู ซึ่งมีหน้าที่สอนหลักศาสนา หลักปฏิบัติศาสนากิจต่างๆ บางครั้งยังต้องเลี้ยงดูเด็กๆกำพร้ายากจนเหล่านี้ตามกำลังที่มี โรงเรียนยังไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการสอนวิชาสามัญเนื่องจากไม่มีอาคารเรียนที่ดี ไม่มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร ไม่มีงบประมาณ โรงเรียนไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากนักเรียน นักเรียนทุกคนจะพักอยู่ที่ปอเนาะ(กระท่อม)ซึ่งผู้ปกครองช่วยกันสร้างรอบๆบ้านของโต๊ะครู
           ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา และทรงมีพระราชดำริ “การเรียนศาสนาเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรมีโอกาสได้เรียนวิชาสามัญและวิชาชีพด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป”
           จากวันนั้นถึงวันนี้ โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดสอนวิชาสอนศาสนาและสามัญควบคู่กัน ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทำให้เด็กๆและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
           นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่คณะครูและนักเรียนที่พระองค์ทรงรักและเมตตา ทรงตรากตรำพระวรกายมาโดยตลอดเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทางโรงเรียนตระหนักและถือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องให้โครงการของพระองค์ท่านประสบผลสำเร็จให้จงได้ โดยถือว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ การสร้างชาติต้องเริ่มที่เด็ก การสร้างเด็กคือการสร้างชาติ”  

           หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๖ นาย ออกชุดปฏิบัติภารกิจ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในขณะปฏิบัติภารกิจได้มีนักเรียน คุณครูได้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีเยี่ยม โดยหน่วยฯได้สนับสนุนโครงการดังต่อไปนี้

๑.สร้างห้างร้านปลูกพืชเถาว์

  

 

๒. ขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก 

 

 

๓. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก

 

 

 ๔. สร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่

  

 

๕. สร้างโรงเลี้ยงพันธุ์ไก่พื้นเมือง

 

 

๖. สร้างโรงทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ

 

 

๗.สร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่

 

 

๘.สร้างโรงเรือนแพะพันธุ์เนื้อ

 

๙. สร้างโรงเพาะเห็ด

 

 

 

 

๑๐. สร้างสนามฟุตบอล

 

 

๑๑. สร้างสนามบาสเกตบอล ( ลานอเนกประสงค์ )

 

 

 

 

 

 


 

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างอื่นๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งยางแดง)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งสง)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นทพ.บก.ทท.