โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกูวิง ต.ท่านำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 

 

ประวัติการเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ


 จาการที่จังหวัดปัตตานี ได้จัดให้มีโครงการขยายผลโรงเรียนปอเนาะตามแนวพระราชดำริฯ โดยคัดเลือกจาก ๖ อำเภอ ๖ โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ซึ่งโรงเรียนบ้านกูวิงถือเป็น ๑ ในจำนวนโรงเรียนปอเนาะเหล่านั้นด้วย
 การดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ ของโรงเรียนบ้านกูวิง ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอปอเนาะ จังหวัดปัตตานี ผ่านความเห็นชอบจากจังหวัด เมื่อสำนักพระราชวังได้ลงมาเยี่ยมและพบปะกับครู นักเรียน ตลอดจนได้ชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแล้วเกิดความพึงพอใจส่งผลให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูวิง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ และทรงรับโรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 ประวัติโรงเรียนบ้านกูวิง


 โรงเรียนบ้านกูวิง เดิมชื่อปอเนาะกูวิง จัดตั้งขึ้นในตำบลท่าน้ำ โดยมี นายหะยีหะมะ หะยียูโซ๊ะ เป็นผู้จัดตั้งและสอนศาสนาให้แก่ลูกหลายในบริเวณที่ดินของท่านเองบนเนื้อที่ ๗ ไร่เศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๘  จนกระทั่งถึงแก่กรรมลง
 พ.ศ. ๒๔๙๒ได้มอบหมายให้ลูกเขต คือ ท่านหะยีฮันซัน หะยียูโซ๊ะ ทำการสอนแทนและได้พัฒนาปรับปรุงปอเนาะให้เจริญขึ้นเรื่อยมาจนมีนักศึกษาเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากขึ้น เป็นที่รักใคร่ของนักศึกษาและเป็นที่นับถือของชาวบ้าน ตำบลท่าน้ำและตำบลใกล้เคียงจนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมลง
 พ.ศ.๒๕๐๘ได้มอบหมายให้ลูกเขย คือ ท่านหะยีหะมะ หะแซ ทำการสอนแทน และจดทะเบียนถูกต้องเป็นโรงเรียนบ้านกูวิง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๙โดยมีลักษณะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาตามมาตรา ๑๕(๒)
 พ.ศ.๒๕๑๕โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบศึกษาผู้ใหญ่แต่หลังจากนั้นนักศึกษาไม่อยากเรียน จึงเปลี่ยนเป็นการสอนศาสนาเพียงอย่างเดียว
 พ.ศ.๒๕๓๗การศึกษานอกโรงเรียนได้เข้ามาจัดการศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียนเรื่อยมาจนปัจจุบัน

        หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๘ นาย ออกชุดปฏิบัติภารกิจ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านกูวิง ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในขณะปฏิบัติภารกิจได้มีนักเรียนและคุณครูได้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีเยี่ยมโดยหน่วยฯได้สนับสนุนโครงการดังต่อไปนี้

๑.สร้างห้างร้านปลูกพืชเถาว์

   

 ๒. ขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกดุก

  


 

 

๑ สร้างโรงเรือนไก่ไข่

  

 

๔.สร้างโรงเลี้ยงไก่พื้นเมือง

  

 

๖. สร้างโรงทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ

 

 

๗. โครงการเลี้ยงเป็ดไข่

 

 

๘. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์เนื้อ

 

 

๙. สร้างโรงเพาะเห็ด

  

 

 

 

๑๐. สร้างสนามบาสเกตบอล ( ลานอเนกประสงค์ )

 

 

 

 

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างอื่นๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งยางแดง)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งสง)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นทพ.บก.ทท.