ประวัติศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งสง)

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งสง)
ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นพค.๔๔
อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช        

   จากเเนวความคิด พ.อ.เดชา พันธมิตร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นพค.๔๔ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ และเป็นการชี้นำแนวทางตาม พระราชดำริ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯให้ แก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชน ตลอดถึงกำลังพลของหน่วยฯ จากแนวความคิดดังกล่าวจึงจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้เกเศรษฐกิจพอเพียง นพค.๔๔ โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะผสมผสานทั้งการปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกไม้ดอก การเพาะพันธุ์ปลา และอื่นๆ  โดยใช้ หลักการบริหารจัดการพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จะใช้กำลังพล จากหน่วยพัฒนาการเคลือนที่ ๔๔   ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร ต่างๆ
  วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับเยาวชน  กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ  กลุ่มผู้สูงอายุ  ตลอดจน ประชาชนในชุมชนในท้องถิ่น
๒. เพื่อรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างงาน  สร้างอาชีพ  ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ของคนในชุมชนและในครัวเรือน
๓. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ของแต่ละชุมชนและระหว่างชุมชน โดยเฉพาะเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรรม การสร้างอาชีพ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๔. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนทั่วไป
     ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นพค.๔๔ ตั้งอยู่ในพื้นที่ นพค.๔๔สนภ.๔(ส่วนหลัง)  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชฯ และเป็นที่ตั้งฐานประมงหมู่บ้าน นทพ.ด้วย โดยหน่วยฯ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อรองรับให้กับเยาวชน  กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ  กลุ่มผู้สูงอายุ  ตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยเฉาะ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และพื้นที่ใกล้เคียง  โครงการศูนย์การเรีนยรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นพค.๔๔  เริ่มเปิดศุนย์ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๑  
    ที่ตั้งโครงการ  บ.ควนไม้แดง ม.๘ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พิกัด QH ๖๘๓๐๓๖ ซึ่งตั้งอยู่ห่าง จากกรุงเทพมหานคร ๘๐๐ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ๖๐ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอทุ่งสง ๗ กิโลเมตร
    การจัดฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ จำนวน  ๑๐  ฐาน                              
                                                                                                                                                                                                                                       ๑. สถานีประมง  (การเพาะพันธ์ปลา)
๒. สถานีแปลงไม้ดอกและไม้ประดับ
๓.สถานีปลูกพืชผักสวนครัว
๔. สถานีเตาเผาถ่านชีวภาพ
๕. สถานีบ่อกบคอนโด
๖. สถานีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และอื่น ๆ
๗. สถานีเลี้ยงหมูหลุม
๘. สถานีส่งเสริมการเพาะเห็ด
๙.สถานีการเพาะตัวด้วง ด้วยทางปาล์มน้ำมัน
๑๐. สถานีทดสอบกำลังใจ
       ภารกิจ
๑. จัดฐานการเรียนรู้                                                                                                                                       
๒. จัดการฝึกอบรม
  
  
 

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างอื่นๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งยางแดง)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งสง)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นทพ.บก.ทท.