โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี วันที่ ๑๐-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

            ในห้วงเวลา  ๑๐-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  นพค. ๔๔  สนภ. ๔  นทพ.  ได้จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย  เข้าปฏิบัติภารกิจสร้างโรงไก่ไข่  ขนาด ๔x๖ เมตร  จำนวน ๑๕๐ ตัว  พร้อมสนับสนุนอาหารไก่ไข่  ๑๕ กระสอบ  ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี  ในระหว่างปฏิบัติภารกิจได้มีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมปฏิบัติงานและให้ความสนใจทุกขั้นตอน  ทางหน่วยจึงส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และบริหารโครงการเลี้ยงไก่ไข่ต่อไป

  

  

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างอื่นๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งยางแดง)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุ่งสง)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นทพ.บก.ทท.